ASMENS DUOMENYS:

Puslapio lankytojas patvirtina, kad jis ir jo atstovai sutinka pateikti registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis.

Klientų asmens duomenis renkame tam, kad galėtume suteikti Jums mūsų teikiamas paslaugas ir atlikti su jomis susijusius veiksmus:

  • pasidalinti su Jumis naujienomis, kurių turinys yra Jums naudingas ir aktualus;
  • informuoti Jus apie mūsų vykdomus renginius, seminarus, konferencijas;
  • pasidalinti su Jumis informacija apie mūsų rengiamus mokymus;
  • pateikti Jums pasiūlymus, informuoti apie nuolaidas;
  • prireikus galėti Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume bendradarbiavimo istoriją ir galėtume atsakyti į Jums rūpimus klausimus;
  • vykdyti Jūsų užsakymus pateiktus internetinėje parduotuvėje, telefonų arba el. paštu;
  • tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti;
  • darbuotojų ar su įmone susijusių asmenų (t. y. subjektų, teikiančių bendrovei paslaugas pagal sutartis) tiesioginių funkcijų ir sutarčių įgyvendinimui.

Asmens duomenys trečioms šalims yra neteikiami.

Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų subjektas turi būti informuotas apie galimybę bet kada pareikalauti, kad jo duomenys būtų sunaikinti, kreipdamasis į svetainės administraciją.

UAB „Integritas GS“ tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas). Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims. 

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Jūs taip pat turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.